Quá trình hình thành u lành tính và u ác tính có nhiều điểm giống nhau. Mỗi tế bào có một chu kỳ phát triển và chết đi nhất định. Khi tế bào già chết đi, một tế bào non sẽ ra đời kế tiếp vị trí, chức năng của tế bào cũ.