U phổi là sự phân chia và phát triển bất thường của các tế bào trong mô phổi hoặc đường hô hấp dẫn đến phổi. Mức độ nguy hiểm của bệnh u phổi như thế nào còn phụ thuộc vào tính chất khối u